קטע מתוך “מלך האריות” הממחיש את שתי דרכי ההתייחסות אל העבר שבדברי הרב סולובייצ’יק