ד”ר דניאל רביב

הצעת מאגר סוגי שאלות/הפעלות קבועות שראוי להפעיל בעת ניתוח כל טקסט

– בהוראה ובמשימות הערכה חילופית:

 1. עמידה על מטרת הטקסט/הכותב או להגדיר הנושא. (מטרות לכתחילה או בדיעבד [=שלילת/הפרכת טענות/חששות והתנגדויות לרעיון המרכזי])
 2. ניסוח כותרת הולמת (שיום) והנמקתה כהולמת
 3. תמונת מבנה: רכיבים ויחסים – שלבי תהליך התקדמות הטקסט (אנליזה)
 4. שפה/סגנון: זיהוי מושגי מפתח משמעותיים, מילות תפנית (‘תמרורים’ – על פיהן ניתן להבין תיהלוך הטקסט – למה וכיצד המחבר/הכותב רוצה להתייחס כעת בשלב זה של דבריו). (הבחנה)
 5. תוכן: זיהוי משפטי מפתח מרכזיים. (הבחנה) והנמקתם ככאלה
 6. סוגי תכנים:(כגון:תיאור מצב/מציאות, קביעה/טענה/אמירה/היגד/רעיון, ביסוס – ציטוט או הנמקה, הדגמה/המחשה/משל/הסבר, בעיה/דילמה/שאלה/קושיה, תשובה/תירוץ, השלכה/מסקנה) (הבחנה)
 7. לבחון אפשרות לייצוג הטקסט/תוכנו באמצעות טבלה: אם יש חזרות (שורות) שכוללות יותר מסוג תוכן אחד (סוגי התוכן = עמודות/טורים) (ארגון/סינתזה)
 8. השוואות ומיונים בין רכיבים (מושגים, משפטים, תתי קטעים… ובטבלה – בין שורות או עמודות )
 9. שאילת שאלות/קושיות (לאור ההשוואה, או בכלל, והצעת תשובות/תירוצים
 10. הסקת מסקנות/תובנות/השלכות – מטרת הטקסט מבחינת הלומד והנמקתן
 11. ביקורתיות/הערכה/עמדת הלומד מנומקת: תגובה, הסכמה, התנגדות לנאמר
 12. הצעת סיכום תמציתי (במשפט אחד/כמה) של הקטע במילים של הלומד
 13. איפיון טיבו של המקור (‘קודש’: מקראי, חז”לי, הוגים גדולי ישראל וכדו’. ‘חול’: הוגים, מאמרים, מחקרים, ספרות ושירה כלליים וכדו’)