מקור 6ד – אגרת תקנ”ה, מתוך אגרות הראי”ה, הרב קוק (81-83)

גם כאשר יהודי בוחר לעשות רע, עדיין יש בתוכו את כח הסגולה הנשאר קדוש

עמ’ ושורה הסבר הטקסט – אגרת תקנ”ה
עמ’ 81, ש’  1-5 פתיחה למכתב תשובה שנשלח לרידב”ז, מגדולי המתנגדים להיתר המכירה בשנת שמיטה.
7-14 לגבי מה ששאל אותי כבודו מדוע אני מקרב (כלומר בקשר טוב) עם כולם, כולל פושעי ישראל, כדי להחזירם בתשובה, ושכתבתי לו על דרך הרמז שמי שעוסק בפנימיות התורה (חכמת הקבלה) חובה עליו להעלות את הנפולים ולקרב את הרחוקים, וזה נקרא בפי המקובלים “העלאת ניצוצות”. ולכאורה ראה בזה סתירה עם ברכת למינים ולמלשינים, וביקש שאענה על דרך הפשט.
15-24 יש שני דברים שבונים יחד את קדושת ישראל ואת הקשר של הקב”ה איתם:

  1. הסגולה – הכח הפנימי הקדוש הנמצא בטבע איש הישראלי, שהינו כח שאינו תלוי בכלום חוץ מרצון ה’, ולא יכול להשתנות כלל.
  2. הבחירה – המעשים הטובים ולימוד התורה שהיהודי בוחר לעשות אותם בכח בחירתו המודעת, וזה תלוי ברצונו בלבד.
25-29 החלק של הסגולה קדוש וגדול הרבה יותר מהחלק של הבחירה! ואולם, ה’ קבע שהסגולה תתגלה רק במידה שהבחירה מתאפשרת לה להתגלות, ולכן באמת הכל תלוי במעשה הטוב, בלימוד התורה ובקדושת האמונה.
35-37 לפעמים צד הבחירה בא לידי ביטוי בהיסטוריה, ולפעמים צד הסגולה. ב”עקבתא דמשיחא” (התקופה המגיעה לפני ימות המשיח), מתגבר ביותר כח הסגולה, שמשמעותו גאולת ישראל לא בגלל התשובה או מעשיהם הטובים, אלא מכח ברית אבות, כמו שכתוב בתפילה “זוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה”.
38-

עמ’ 82, ש’ 6

אמנם, לפעמים יכול החושך להתגבר כל כך עד שכח הסגולה כן נעלם. אבל זה קורה רק במי שהגיע להיות ממש שונא ישראל ח”ו, ומבקש רעתם. עליהם (רק על מי שאיבד את כח הסגולה) נתקנה ברכת למינים ולמלשינים.
6-11 בדור שלנו, אומר הרב קוק, נתרבו מאוד נשמות שלמרות שמצד הבחירה שבהם הן נמוכות מאוד ושפלות, הרי שעדין אור הסגולה מאיר בהם, וזה בא לידי ביטוי בכך שהם אוהבים את כלל ישראל וחושקים בארץ ישראל, ויש בהם כמה מידות טובות שמגיעות מצד סגולת ישראל.
12-16 אנשים כאלה, מי שאין לו את היכולת להבחין ולהבדיל בין צד הסגולה הטהור שבהם, לבין צד הבחירה שהוא מקולקל מאוד, אסור לו לנסות לקרב אותם, כי הוא עלול ללמוד ממעשיהם הרעים, לכן ה’ שם בליבו מחשבות של שנאה והתרחקות, כדי שלא יתקלקל מהם.
16-26 אבל תלמידי חכמים שעוסקים בפנימיות התורה, שיש להם הרבה יראה עליונה – יראת הרוממות, ורק מעט יראה נמוכה (יראת העונש), שהם יודעים להבדיל בין צד הסגולה הקדוש לצד הבחירה השפל, הרי שהם מחויבים לקרב את פושעי ישראל האלה, על מנת לחזק את הצד הטוב שבהם ולהאיר אותו, עד שיתגבר לגמרי על הבחירה ברע ויכניע  אותו.
28-34 פעולה כזאת של חכמים כאלה, אינה יורדת לטמיון, אלא תהיה לה בהכרח השפעה. לפעמים רואים שהם ממש היטיבו את מעשיהם, לפעמים הרעיון נכנס וניתן לדעת שלא יצאו מהעולם ללא תשובה, ולפעמים זה עובר לדור הבא שחוזר בתושבה ומתקן גם את נפש האב כדין “ברא מזכא אבא” (הבן מזכה את האב).
35-37 וה’ יודע שלא את כל הפושעים אני מקרב! רק את אלה שאני מרגיש שכח הסגולה גדול וחזק בפנימיותם. (וניתן להאריך הרבה בשאלה כיצד לדעת זאת).
39-41 ועל אלה שאיבדו את הסגולה לגמרי כבר נאמר “הלא משנאיך ה’ אשנא”, ובדרך כלל אלה היו המינים והכופרים.
41- עמ’ 83, ש’ 12 אבל הדור שלנו, דור עקבתא דמשיחא, הם יוצאים מן הכלל, ועליהם נאמר בזוהר שהם טובים מבפנים ורעים מבחוץ, ועל המשיח נאמר שהוא “עני ורוכב על החמור”. החמור מסמל את הטומאה, כי אין לו אפילו סימן טהרה אחד, אבל זה רק בחיצוניות. בפנימיות יש בו קדושה, והעובדה שיש עליו מצוות פטר רחם של קדושת הבכורה, שזה עניין גדול מאוד.

ובאותו אופן הנשמות של דור עקבתא דמשיחא, שמבחוץ מעשיהם הבחיריים רעים, אבל מבפנים כח הסגולה הוא קדוש וטהור, ויש להם תרופה ותקווה.

שאלות לחזרה והבנה

  1. הסבירו בלשונכם מהו כח הבחירה ומהו כח הסגולה.

____________________________________________________________________________________________________________________________

  1. מדוע ערך הסגולה גדול יותר מערך הבחירה?

______________________________________________________________

  1. למי מתכוון הרב כאשר הוא אומר שיש אנשים שאסור להם לקרב את הרחוקים, ולכן יש להם מחשבות שנאה והתרחקות?

______________________________________________________________

  1. מדריך בתנועת נוער מתוסכל מחניך שאינו מפסיק להתנהג בצורה רעה. כיצד תעודדו אותו על פי קטע זה?

____________________________________________________________________________________________________________________________

  1. מדוע לדעתכם חשובה כל כך איגרת זו דווקא בדורנו?

____________________________________________________________________________________________________________________________