מצגת שעורכת השוואה בין עמדת ריה”ל ועמדת ר’ נחמן בשאלת תמימות או חקירה